Co to jest dysleksja

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

 

W tym syndromie trudności w uczeniu się można wyróżnić następujące postacie:

 

Dysleksja – trudności  w czytaniu (najczęściej połączone z trudnościami w pisaniu);

Dysortografia – trudności  z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także błędy ortograficzne);

Dysgrafia – niski  poziom graficzny pisma (brzydkie pismo).

 

Spowodowane są zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), uwarunkowanymi nieprawidłową strukturą i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego.

 

Są to zaburzenia głównie funkcji językowych, jak i innych funkcji percepcyjno – motorycznych, a więc spostrzegania (wzrokowego, słuchowego, dotykowo – kinestetycznego), motoryki, uwagi, pamięci ( wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji (orientacji w schemacie ciała i przestrzeni).

 

Badania wykazują, że dzieci te stanowią  ok 15% uczniów  (3 uczniów w klasie), w tym 4% to przypadki poważnego nasilenia dysleksji rozwojowej.

 

Dzieci „ryzyka dysleksji” to dzieci z rodzin, gdzie występowała dysleksja, z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się, z nasilonymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

Im wcześniej zostaną rozpoznane i objęte opieką – ćwiczeniami logopedycznymi, korekcyjno – kompensacyjnymi, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym lub je zmniejszyć.

 

Objawy dysleksji rozwojowej:

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

 

 • opóźniony rozwój mowy,
 • opóźniony rozwój ruchowy (utrudnione raczkowanie, utrzymanie równowagi), mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo),
 • trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, wadliwa wymowa,
 • trudności z rozpoznawaniem rymów, zapamiętaniem nazw, ich sekwencji np. nazw miesięcy, dłuższych poleceń, wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia,
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych fonetycznie, z wydzielaniem (analiza) sylab, głosek ze słów i ich syntezą       oraz dokonywaniem operacji na głoskach, sylabach i cząstkach słów,
 • błędy gramatyczne, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • obuoczność, zbyt długo utrzymująca się oburęczność,
 • mylenie prawej i lewej ręki,
 • nasilone trudności w czytaniu w klasie I,
 • nasilone trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: długo utrzymujące się pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu np. p-b-d-g, l-t-ł,

mylenie liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie np. z-s, d-t, częste opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad pisowni.