RODO – ochrona danych osobowych – Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia - danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach, Nosala 7, 32-620 Brzeszcze tel.: 32 737 46 46 sekretariat.pppb@powiat.oswiecim.pl,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl,
 3. Dane osobowe Pana/Pani/Ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020.910 t.j. Z dnia 2020.05.22) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2020.1327 t.j. z dnia 2020.07.31), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych poradni.
 4. Dane osobowe Pana/Pani/Ucznia przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy lub wykonania porady.
 3. Dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pana/Pani/Ucznia dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.