Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej http://www.poradniap.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej http://www.poradniap.pl 

Dane teleadresowe jednostki:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach
32-620 Brzeszcz
ul. Nosala 7

tel. 32 737 46 46
email:sekretariat.pppb@powiat.oswiecim.pl
Adres strony internetowej podmiotu: http://www.poradniap.pl
Data sporządzenia aktualizacji:2020-02-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02

Strona informacyjna http://www.poradniap.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Poradni,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Poradni

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot.

Ułatwienia na stronie informacyjnej http://www.poradniap.pl

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Skiplinki

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Nina Olearczyk-Dąba
e-mail: sekretariat.pppb@powiat.oswiecim.pl
Telefon: 32 737 46 46

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Poradni częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej zapewniamy :

  1. możliwość obsługi osób na wózku inwalidzkim,
  2. budynek wyposażony jest w schodołaz,
  3. budynek posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,
  4. wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Poradnią na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.